Okresowe Kontrole Obiektów Budowlanych - przegląd budowlany.
Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego.


Pragniemy przypomnieć Państwu o wynikającym z Prawa Budowlanego obowiązku przeprowadzania corocznych przeglądów stanu technicznego budynków.
Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Najemca zaś, o ile w ograniczony sposób odpowiada za dzierżawiony budynek, o tyle w momencie kontroli urzędów państwowych może, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zostać ukarany mandatem.

W interesie własnym Najemcy leży posiadanie wiedzy o faktycznym stanie technicznym dzierżawionego obiektu.
Nieodłączną częścią dokumentacji jest także obowiązkowa Książka Obiektu Budowlanego, w której znajdują się adnotacje dotyczące przeprowadzanych cyklicznie przeglądów i remontów oraz spis posiadanej dokumentacji technicznej budynku, dokumenty administracyjne, a także opis techniczny obiektu wraz z planem sytuacyjnym.

O Książkę pytają i sprawdzają jej zawartość:

 • Inspektorzy Nadzoru Budowlanego,
 • Inspektorzy Inspekcji Sanitarnej,
 • Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Inspektorzy Ochrony Środowiska,
 • Kontrolerzy Państwowej Straży Pożarnej,
 • Kontrolerzy Urzędu Skarbowego,
 • Ubezpieczyciele (przy wycenie obiektu lub przed wypłatą odszkodowania).

Proponujemy Państwu pomoc i współpracę, polegającą na przeprowadzaniu corocznych przeglądów należących do Państwa budynków i założeniu Książki Obiektu Budowlanego.

Jeśli prowadzą Państwo Książkę sami, my wykonamy stosowne przeglądy i przekażemy kompletne protokoły wraz z dokumentacją zdjęciową. Wyceny prac dokonujemy na podstawie powierzchni całkowitej obiektu oraz stopnia jego skomplikowania.

W związku ze zmianami Ustawy Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959) tj. nałożeniem na właścicieli lub zarządców obowiązku posiadania Książki Obiektu Budowlanego, firma ADIUTOR Sp. z o.o. oferuje Państwu przeprowadzenie okresowych obowiązkowych kontroli obiektów i rejestrowanie ich stanu technicznego w Książce Obiektu Budowlanego.

Zwracamy uwagę, że tylko osoby ze szczególnymi uprawnieniami często będące rzeczoznawcami w swojej dziedzinie, posiadające odpowiednie doświadczenie są uprawnione do przeprowadzenia badania stanu technicznego obiektu.

Nasi specjaliści to osoby posiadające:

 1. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 2. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych,
 3. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 4. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 5. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.


Zakres okresowych przeglądów obiektów budowlanych


Zakres naszych prac obejmuje:
Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli konstrukcyjnej tj.:

 • badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
  i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • sprawdzenie stanu konstrukcji,
 • badanie stanu elewacji,
 • przegląd pomieszczeń obiektu.

Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj.:

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych,
 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji ścieków,
 • oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska (w tym instalacji wod-kan., c.o. i in.).

Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych tj.:

 • badanie drożności przewodów kominowych (wentylacja grawitacyjna),
 • ustalenie stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych)
 • oględziny innych typów wentylacji.

Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli instalacji gazowych tj.:

 • ustalenie stanu technicznego instalacji gazowej i jej szczelności,
 • oględziny pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie,
 • badanie innych urządzeń służących do przetwarzania, przesyłania lub magazynowania paliw gazowych.

Założenie Książki Obiektu Budowlanego:

 • wypisanie Książki,
 • inwentaryzacja posiadanej przez Państwa dokumentacji budowlanej,
 • przekazanie informacji o sposobie prowadzenia K.O.B..

W trakcie Okresowej Pięcioletniej Kontroli wykonujemy dodatkowo przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego konstrukcji obiektu tj.:

 • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego,
 • oględziny otoczenia obiektu.

Przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych tj.:

 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,
 • ustalenie stanu technicznego osprzętu,
 • oględziny zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
 • badanie oporności izolacji przewodów,
 • badanie uziemień instalacji i aparatów.

DODATKOWO WYKONUJEMY


 • Plomby monitorujące
 • Instrukcje p.poż.
 • Kontrole sprzętu gaśniczego
 • Instrukcje I szkolenia z zakresu BHPPodstawa prawna przegladów budowlanych


USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r., nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959) (...) Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2. (tj. zapewniając warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu).

Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

 1. okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 2. okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

  1. 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.(...),
  2. 3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli w terminie, o którym mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy budowlanej stanu technicznego obiektu lub jego części.
  3. 4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, (...), przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
   (...),

Art. 63. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty,
o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

Art. 64. 1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku (...), książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

 • 2. (...),
 • 3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.
 • 4. (...).

Art. 65. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie*.

Art. 93. Kto:

 • (...),
 • 8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,
 • 9) nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego, podlega karze grzywny**.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134)

§ 6. 1. (...).

3. Wpisów, (do książki obiektu budowlanego- wtr. własne), dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.* Organami uprawnionymi do kontroli są: Inspektor Nadzoru budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Ochrony Środowiska, Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy.
** Wysokość grzywny określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Jest to kwota do 5000 zł.Acorr Sp. z o.o., ul. Mokotowska 15A lok. 1B, 00-640 Warszawa
Biura Zarządu, ul. Lanciego 7 lok. 17, 02-792 Warszawa - Natolin
tel.: +48 22 851 31 91; fax: +48 22 851 31 92; GSM: +48 603 608 950; email: biuro@acorr.waw.pl

Wykonanie: AGINUS